Klauzula RODO
  • Post category:Wiadomości

KLAUZULA RODO
do umów adopcyjnych lub odbioru zwierzęcia

 

  1. Administratorem Pana/-Pani danych osobowych jest: ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI DĄBRÓWKA STRUMIANY UL.POGODNA 37 95-100 ZGIERZ TEL: 501232300
  2. Podane przez Pana/-Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu wprowadzenia informacji o właścicielu wyadoptowanego lub odebranego zwierzęcia do bazy SAFE-Animals.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zapis w art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5  UODO

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

Osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie jej danych;

– Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

– Jest niezbędne do wykonania ściśle określonych prawem zadań  realizowanych dla dobra publicznego;

– Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  1. Dane osobowe będą przetwarzana tylko na potrzeby realizacji umowy adopcji lub odbioru zwierzęcia. Udostępniane będą Urzędom Gmin lub Miast, które sprawowały prawną opiekę nad zwierzęciem do momentu jego adopcji/odbioru ze Schroniska oraz na potrzeby wpisu danych zwierzęcia i jego właściciela do bazy SAFE-Animals.
  2. Pana/-Pani umowa adopcyjna lub odbioru będzie przechowywana przez okres 5 lat liczonych od momentu zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła adopcja lub odbiór po c upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. Udostępnienie danych do umowy adopcyjnej/odbioru jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową wydania zwierzęcia do adopcji lub odbioru.

 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich po za teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.